Cod De Conduită
MDE CONVERTING

1.Introducere

Compania se angajează să desfășoare activități în mod corect si transparent. Angajații isi indeplinesc atributiile de serviciu în conformitate cu legislatia si cu respectarea valorilor morale si sociale.
Codul de Conduită are caracter general și nu se substituie legilor nationale si internationale.
Sarcinile, obligatiile si responsabilitatile personalului sunt definite in fisele posturilor si in Regulamentul de Ordine Interioara. Rolurile si nivelele de sub colaborare subordonare sunt relevate de Organigrama.
Responsabil cu implementarea, controlul si imbunatatirea Codului este desemnat un angajat prin Decizia Directorului general.


2.Scop

Cunoașterea și respectarea regulilor de conduită menționate sunt obligatorii tuturor angajatilor, nerespecatrea lor reprezinta abateri disciplinare.


3.Responsabilitati comune

Angajații companiei au anumite responsabilități comune în desfășurarea activităților, cum ar fi loialitatea fata de companie, dar fiecare este responsabil pentru:
I.Familiarizarea cu programul activitătilor Companiei, cu respectarea legilor, regulilor și regulamentelor aplicabile.
II.Evitarea situațiilor în care interesele personale sunt sau par a fi în conflict cu interesele companiei
III.Tratarea tuturor clienților și furnizorilor într-o manieră adecvata și corectă
IV.Protejarea și utilizarea corectă a informațiilor furnizate de companie, a activelor și resurselor companiei, precum și a informatiilor furnizate de terti companiei. V.Menținerea confidențialității informațiilor și neintrebuintarea acestor informații pentru un câștig personal.
VI.Respectarea standardelor companiei pentru protejarea mediului și siguranței și sănătatii angajaților, clienților și a comunitatii.
VII. Tratarea in mod corect si nediscriminatoriu a angajatilor si/ sau a tertilor indiferent de apartenența lor la un anumit grup social, religie, sex, varsta, idei politice, culoare, etnie, orientare sexuala, etc.


4. Sănătate si siguranță

Compania își desfășoare activitățile la un nivel ridicat de siguranță în cadrul proceselor și serviciilor, cu o atenție deosebită pentru protecția angajaților, partenerilor, contractorilor, furnizorilor, clienților și a mediului local. Mai mult, adoptă măsuri preventive in conformitate cu legislația națională si internațională și se obliga sa asigure cele mai bune condiții de securitate si sănătate tuturor angajaților.
Compania pune la dispoziția angajaților resursele și pregătirea necesară pentru a putea sa își îndeplinească funcțiile în siguranță și într-un mediu sănătos. La rândul lor, toți lucrătorii care prestează servicii au obligația de a cunoaște și respecta normele privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru a preveni și minimiza riscurile profesionale.


5. Conflictul de interese

Un conflict de interese este un set de circumstanțe unde există riscul ca raționamentul profesional sau acțiunile legate de un interes principal vor fi în mod nejustificat influențate de un interes secundar.
Interesul principal se referă la principalele obiective de profesie sau activitate, cum ar fi protecția clienților, starea de sănătate a pacienților, integritatea de cercetare sau atribuțiile unei funcții publice.
Interesul secundar include beneficiul personal care nu este limitat doar la un câștig financiar, ci și alte motive precum dorința de a face favoruri pentru familie și prieteni sau dorința pentru avansare pe plan profesional. Aceste interese secundare nu sunt tratate ca un element negativ în sinea lor, dar sunt inacceptabile atunci când acestea afectează interesul principal. Reglementări privind conflictul de interes în spațiul public se concentrează în principal pe relații financiare, deoarece acestea sunt mai obiective și cuantificabile, și implică, de obicei, mediul politic, juridic sau medical.
Este responsabilitatea fiecărui angajat să fie loial companiei și să ia decizii în interesul companiei, fără a ține cont de potențialele avantaje personale.
Conflictele dintre interesele personale și ale companiei trebuie evitate in permanenta.
În consecință, orice persoană care consideră că se poate afla într-o situație de conflict de interese datorită celorlalte activități din afara companiei, relațiilor familiale, bunurilor personale sau din orice alt motiv, trebuie să instiinteze imediat acest fapt directorul general, pentru ca acesta din urmă sa analizeze existența sau nu a conflictului de interese și, în cazul unui astfel de conflict, sa poata exclude persoana de la participarea la procesul în care conflictul de interese există.


6. Politica anti-mită

Compania interzice cu desăvârșire orice acțiune de corupție, luare/ dare de mită și trafic de influență în legătură cu clienții, furnizorii, partenerii de afaceri și funcționarii publici sau instituții, naționale sau internaționale.
Prin urmare, în relațiile lor cu terții, persoanele care fac parte din companie nu pot oferi sau accepta cadouri sau beneficii care depășesc doar simbolic sau care ar putea fi interpretate ca o încercare de a influența în mod necorespunzător un scop comercial, profesional sau administrativ al relației.
Această interdicție nu se extinde la rambursări sau gratuități care pot fi considerate normale, până la sume rezonabile, ținând cont de natura, frecvența și cantitate. În orice caz, acestea trebuie să fie aprobate de către responsabilul departamentului in speță.
De asemenea, livrarea, direct sau prin terți, de cadouri sau beneficii fata de reprezentanții funcționarilor publici pentru a-și exercita influența în favoarea companiei nu sunt acceptate. În mod similar, este strict interzis să profitați de o relație personală pentru a influențează în mod necorespunzător o autoritate sau un funcționar public.


7. Protecția datelor

Compania asigura dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale care i-au fost încredințate de clienți, parteneri, furnizori, parteneri de afaceri, contractori, angajații si instituțiile statului. Angajații nu vor dezvălui date cu caracter personal la care au acces ca urmare a executării îndatoririlor profesionale, cu excepția acordului părții in cauza sau când sunt obligate să facă acest lucru rezultat al unei obligații legale sau a unei decizii judiciare sau administrative. Aceste date nu trebuie să fie prelucrate în alte scopuri decât cele prevăzute legal sau contractual.

Contactati-ne